BVV wil inbreng van de zones in vernieuwd Nationaal Brandpreventieplan van Binnenlandse Zaken

Op 28 september lanceerde het SLIV (Dienst Lokale en Integrale Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken) een persbericht om het e-loket voor te stellen, via hetwelk burgers beroep kunnen doen op een BPA in hun gemeente.


BVV betreurt de aanpak van SLIV rond de communicatie en de invoering van het BPA e-loket en bij uitbreiding de volledige aanpak van het Nationaal Brandpreventieplan (NBP) 2012 waar het BPA slecht een klein onderdeel van is. Op 4 oktober stelde het SLIV in de werkgroep "Task Force Brandpreventie" haar visietekst NBP 2012 voor. Deze is tot stand gekomen zonder medewerking van de zones, die het plan moeten uitvoeren.


BVV kan zich niet scharen achter het e-loket en het vernieuwde NBP 2012 omwille van verschillende redenen:

  1. Het ontbreekt aan een wettelijke basis;
  2. Niet iedere brandweerorganisatie kan de toestroom van vragen kwalitatief beantwoorden;
  3. Er is geen sprake van een overleg met de OPZ's of gestructureerde aanpak.

BVV besliste dan ook om hierover overleg aan te vragen bij de minister.


De VVSG is dezelfde mening aangedaan en stelt voor, aangezien er geen overleg met de prezones was over het vernieuwde NBP (2012) dat de prezones voor 2012 het preventiebeleid van de operationele prezones verder zetten. Het plan komt veel te laat, waardoor de prezones dit niet meer kunnen verwerken in hun prezonaal plan en daarenboven hebben de prezones reeds hun handen vol met de oprichting van een zonaal preventiebureau. De VVSG vraagt ook dat het nieuwe brandpreventieplan een veel bredere focus hanteert dan alleen preventie in privé-woningen.


Lees hier de persmededeling van het SLIV omtrent het e-loket.

Terug