Statuut

Beroepsprofiel Brandweerman07/10/2010

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft in 2005 het profiel van het beroep brandweerman beschreven.

In dit document vindt u een uitgebreide omschrijving van de taken van de brandweerman aan de hand van tabellen en een overzicht van de competenties die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep.

Ook de bijzondere arbeidsomstandigheden, knelpunten, arbeidsorganisatie en evoluties worden besproken.

Boeien, binden en behouden van vrijwilligers07/10/2010

Dit document uit 2004 bevat een onderzoek naar de beschikbaarheid van vrijwilligers voor hulpverleningsorganisaties in 2015 in Nederland.

het onderzoek gaat na of er in 2015 een tekort zal zijn aan vrijwilligers in hulpverleningsorganisaties. De afgelopen jaren zijn er immers veel ontwikkelingen geweest die de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers hebben beïnvloed.

Dergelijke ontwikkelingen zijn onder meer de vergrijzing en de individualisering, maar ook de hogere eisen ten aanzien van opleiding, paraatheid en geoefendheid.

Het onderzoek tracht ook oplossingen aan te reiken.

Competenties voor repressieve brandweerfuncties07/10/2010

Dit document is het eindrapport van het project 'In goede banen'. Het project werd in 2002 uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland.

Aan dit project hebben drie universitaire onderzoeksinstituten samengewerkt in een onderzoek naar de standaardisatie van competenties voor repressieve brandweerfuncties.

De voornaamste vraag was welke eisen op psychisch en fysiek gebied moeten worden gesteld bij de selectie voor die repressieve functies.

Daarnaast werd ook onderzocht welke meetinstrumenten beschikbaar zijn en/of ontwikkeld moeten worden om die selectie uit te voeren.

Landelijk Management Development brandweer07/10/2010

Deze brochure van Landelijk Management Development (LMD) Brandweer biedt een overzicht van de ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor leidinggevenden binnen de brandweer in Nederland.

LMD Brandweer heeft als doel te zorgen voor gekwalificeerde en gemotiveerde mensen voor de strategische top van de brandweer.

Om dit te bereiken ontwikkelt, implementeert en borgt LMD Brandweer samen met de betrokken partijen een zorgvuldig, transparant en kwalitatief goed managementdevelopment-systeem.

Loopbaan van niveau A07/10/2010

Sinds 1 december 2004 vervangt niveau A het vroegere niveau 1 op basis van het KB van 4 augustus 2004 met betrekking tot de loopbaan van niveau A van de personeelsleden van de federale overheid. 

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie heeft naar aanleiding hiervan een informatiebrochure opgesteld.

U vindt hier onder meer informatie over:

  • het toepassingsgebied en de grote lijnen van de loopbaan A
  • de structuur van de evolutie in de loopbaan A
  • de weddenschalen.

Profielbeschrijvingen Cel PenA07/10/2010

De Cel PenA heeft in het kader van de hervorming in 2008 een visie ontwikkeld omtrent de functieprofielen binnen de brandweer.

Vertrekkend van al de uitvoerende taken binnen de toekomstige brandweerorganisatie kwam de cel tot een combinatie van deze taken in functieprofielen.

Deze profielen werden ingedeeld in 4 grote functionele niveaus, die allen tot op een zekere hoogte een operationeel en een administratief-technisch takenpakket omvatten.

Vinden en binden van vrijwilligers bij de brandweer in 200507/10/2010

Dit Nederlands onderzoek uit 2005 gaat na welke activiteiten korpsen ondernemen om vrijwilligers te vinden en te binden.

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek zijn om het vrijwilligerswerk bij de brandweer in kaart te brengen en factoren die van invloed zijn op de mate waarin korpsen er in slagen vrijwilligers te vinden en te binden. Maar ook 'good practices' te delen.

Verder wordt er ook aandacht geschonken aan de houding van werkgevers.

Die lijken namelijk steeds kritischer te worden als het gaat om het verlenen van toestemming aan hun personeel om uit te rukken naar een brand onder werktijd.

Visietekst BVV07/10/2010

BVV ijvert voor een eerlijk, open en transparant statuut.

De leden van de Cel PenA hebben een visietekst opgesteld waarin duidelijk wordt gesteld aan welke voorwaarden een degelijk statuut moet voldoen.

BVV wil een statuut

  • dat streeft naar een maximale gelijke behandeling voor alle personeelsleden
  • dat kansen biedt en persoonlijke ontwikkeling stimuleert
  • steeds in functie van de operationele kwaliteit
  • waar persoonlijke competenties centraal staat
  • waar op financieel vlak loon naar werken wordt gegarandeerd 
  • waar rechten en plichten in evenwicht zijn.

Deze basistekst dient als basis voor de besprekingen tussen de Vlaamse brandweervereniging en de betrokken overheden.

Visuele voorstelling inhoud statuut07/10/2010

Wat moet een goed brandweerstatuut inhouden? Uit welke componenten is het opgedeeld?

Hier vindt u een visuele voorstelling van alle zaken die moeten opgenomen worden, of waarmee men dient rekening te houden bij het maken van een statuut voor het brandweerpersoneel.