Competentiebeheer binnen brandweer

Davina Maes studeerde in juni 2013 af als Bachelor Maatschappelijk Veiligheid met als thesis: "Competentiebeheer binnen brandweer"

Davina Maes: "Doorheen mijn stage heb ik gemerkt dat competentiebeheer binnen de brandweer een heikel punt is. Om deze reden leek het mij geen slecht idee om ook in mijn bachelorproef te werken rond competentiebeheer. Bijgevolg maakte ik een afspraak met één van mijn contactpersonen binnen de brandweer om de relevantie van dit eindwerk te bespreken. Op basis van dit gesprek werd de afbakening duidelijk gesteld alsook de onderdelen waarop ik zou focussen.

Concreet werd het voor mij duidelijk dat het absoluut noodzakelijk is dat iedereen dezelfde taal spreekt. Slechts op die manier kan uniformiteit gegarandeerd worden en wordt ook de werking tussen de verschillende posten en zones bevorderd. Daarnaast is er binnen de brandweer een duidelijke nood aan een goede beleidsontwikkeling. Op welke basis gaat men keuzes maken? Waarom is competentiebeheer noodzakelijk? Waar moeten we binnen de brandweer naartoe gaan?" U kunt hier haar thesis hier raadplegen met dank voor het ter beschikking stellen van de thesis.

Voor vragen in verband met de thesis, kunt rechtstreeks contact opnemen via mail met de auteur. 

 

Kwaliteitszorg

CAF 2006 - Zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten07/10/2010

U kan de werking van uw organisatie optimaliseren door zelfevaluatie. Het Common Assesment Framework (CAF) helpt u hierbij.

Het CAF is een Europees instrument voor kwaliteitszorg bij overheidsorganisaties. Het werd ontwikkeld om overheidsdiensten te helpen bij het gebruik van technieken van kwaliteitsmanagement om hun prestaties te verbeteren.

Het CAF biedt een eenvoudig en gebruiksvriendelijk evaluatiemodel. Het benadert de organisatie vanuit verschillende invalshoeken en laat toe om de situatie van de organisatie te evalueren aan de hand van negen criteria.

Decreet Kwaliteitszorg in Welzijnssector07/10/2010

Op 17 oktober 2003 ging het decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen van kracht. Dat decreet somt de elementen op waaruit het kwaliteitsbeleid van dergelijke voorzieningen moet bestaan.

Belangrijke elementen zijn onder meer dat een hulp- en dienstverlening respect moet hebben voor de menselijke waardigheid, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruiker.

Verder zijn doeltreffendheid, doelmatigheid en continuïteit belangrijk.

De voorzieningen moeten dit concretiseren aan de hand van een kwaliteitssysteem, een kwaliteitshandboek en een kwaliteitsplanning. Het kwaliteitshandboek beschrijft het kwaliteitssysteem, de missie, de objectieven en de waarden van de voorziening.

Fire and Rescue Operational Assessment of Service Delivery07/10/2010

Deze brochure uit 2006 gaat uit van het Departement Communities and Local Government in het Verenigd Koninkrijk.

Het biedt tools en een handleiding aan om een zelfevaluatie van een brandweerorganisatie uit te voeren.

Gebruik en niet-gebruik van kwaliteitsmanagementtechnieken in de Vlaamse lokale besturen07/10/2010

Dit rapport geeft de resultaten weer van het surveyonderzoek “Management en innovatie in lokale besturen” door het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen uit 2009.

Het onderzoek bevraagt gemeentesecretarissen over het gebruik van
kwaliteitsmanagementtechnieken binnen hun bestuur. Meer bepaald technieken en tools als kwaliteitsmodellen, gebruikersbevragingen, kwaliteitshandboeken en klachtenbehandeling.

Gids voor zelfevaluatie bij de brandweer07/10/2010

Deze handleiding “Gids voor zelfevaluatie bij de brandweer” is in 2004 opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nibra en benchmarkspecialist SBGO.

In deze Nederlandse handleiding wordt toegelicht hoe een gemeentelijk brandweerkorps een zelfevaluatie kan uitvoeren.

Achtereenvolgens komen aan bod:

  • wat een zelfevaluatie inhoudt
  • wat de plaats is van een zelfevaluatie binnen het kwaliteitszorgsysteem brandweer en 
  • hoe een zelfevaluatie kan worden aangepakt.

Handleiding Audits en Visitaties bij de brandweer07/10/2010

Deze handleiding “Audits en visitaties bij de brandweer” is in 2004 opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nibra en benchmarkspecialist SBGO.


In dit handboek wordt toegelicht hoe de vooruitgang en vernieuwing van gemeentelijke brandweerkorpsen, het regionaal bureau en de regionale brandweer als geheel in Nederland wordt getoetst.

Er wordt uitgelegd wat interne en externe audits, interne en intercollegiale visitaties inhouden en hoe ze worden georganiseerd.

Kwaliteitszorg – Excelleren07/10/2010

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit heeft in 2001 een informatiebrochure “Leren Excelleren” uitgebracht. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding heeft op haar beurt de brochure “Kijk in de spiegel” uitgebracht.

In deze brochures komt u te weten hoe u als brandweerorganisatie succesvol kan zijn.

Excellente ondernemingen denken na over hun competenties en werken dagelijks aan hun positionering en imago.

Excelleren heeft te maken met resultaatgerichtheid, met transparantie binnen de organisatie en naar de klanten toe, met de wil en het vermogen om de organisatie continu te verbeteren en met samenwerking.

Kwaliteitszorgsysteem Brandweer07/10/2010

Deze handleiding “Kwaliteitszorgsysteem Brandweer” is in 2004 opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nibra en benchmarkspecialist SBGO.

In deze handleiding worden het kader en opbouw van het kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer in Nederland beschreven.

Kwaliteitszorg wordt beschouwd als een manier van sturen van de brandweerorganisatie; en dit op basis van de eisen en de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden.

Normenboek Brandweer07/10/2010

Deze publicatie uit 2006 gaat uit van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Dit normenboek is gemaakt voor en door de brandweer in Nederland. Het biedt een "kapstok" voor het inrichten van de organisatie en het beleid van een gemeentelijk of regionaal korps.

Toelichting voor de Brandweer op de INK-handleiding Positiebepaling07/10/2010

Deze handleiding is in 2004 opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nibra en benchmarkspecialist SBGO.

Dit document dient als toelichting voor de brandweer op de
"INK-handleiding positiebepaling publieke sector, onderwijs en zorginstellingen".

De handleiding biedt een praktische handreiking aan Nederlandse gemeentelijke brandweerkorpsen en de organisatieonderdelen van regionale brandweren, regionale bureaus, voor het uitvoeren van een positiebepaling.

De INK-Positiebepaling is een tool om een analyse te maken van een organisatie. Deze handleiding zorgt voor de vertaling van een aantal kernbegrippen naar de brandweerpraktijk.

Competentiebeheer binnen brandweer

Davina Maes studeerde in juni 2013 af als Bachelor Maatschappelijk Veiligheid met als thesis: "Competentiebeheer binnen brandweer" 

Davina Maes: "Doorheen mijn stage heb ik gemerkt dat competentiebeheer binnen de brandweer een heikel punt is. Om deze reden leek het mij geen slecht idee om ook in mijn bachelorproef te werken rond competentiebeheer. Bijgevolg maakte ik een afspraak met één van mijn contactpersonen binnen de brandweer om de relevantie van dit eindwerk te bespreken. Op basis van dit gesprek werd de afbakening duidelijk gesteld alsook de onderdelen waarop ik zou focussen.

Concreet werd het voor mij duidelijk dat het absoluut noodzakelijk is dat iedereen dezelfde taal spreekt. Slechts op die manier kan uniformiteit gegarandeerd worden en wordt ook de werking tussen de verschillende posten en zones bevorderd. Daarnaast is er binnen de brandweer een duidelijke nood aan een goede beleidsontwikkeling. Op welke basis gaat men keuzes maken? Waarom is competentiebeheer noodzakelijk? Waar moeten we binnen de brandweer naartoe gaan?" U kunt hier haar thesis hier raadplegen met dank voor het ter beschikking stellen van de thesis.

Voor vragen in verband met de thesis, kunt rechtstreeks contact opnemen via mail met de auteur.