Organisatie

Voor en door de brandweer

BrandweerVereniging Vlaanderen vzw telt ongeveer 11.000 leden. Dit zijn zowel brandweervrijwilligers, beroepsbrandweerlieden als leden van bedrijfsbrandweerkorpsen.

Verschillende leden zetten zich vrijwillig in voor BVV: ze stellen hun kennis ter beschikking en werken projecten uit rond uiteenlopende thema’s.

Na de zonevorming, besloot BVV om een netwerk van specialisten op te richten. 

Met de opstart van de zones worden in de zonale organisaties verantwoordelijken, directeurs, coördinatoren… aangeduid. Deze personen afdelingshoofden beheren een bepaald domein en zijn dus specialist terzake. Zij hebben als taak om de verantwoordelijken in iedere post op één lijn te krijgen en zo de zonale beleidslijn uit te zetten. BVV biedt deze medewerkers een interzonaal forum aan

In dit netwerk bundelen BVV-leden hun knowhow. Zo komen we tot een uniforme aanpak die voor elke hulpverleningszone een meerwaarde kan betekenen, op het vlak van operationele procedures, aanbevelingen, ...

Kennis verzamelen en toepassen in de praktijk is echter niet alles. Kennis is er om gedeeld te worden. Daarvoor moeten de projecten worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de Vlaamse zones binnen BVV. Eens de projecten door de vertegenwoordigers gedragen worden, kunnen ze onder het mom van goed vakmanschap overgebracht worden. 

Organisatiestructuur BVV

Brandweervereniging Vlaanderen heeft een klassieke vzw-structuur. Daaronder vallen een aantal bestuurlijke organen.

  • De Algemene Vergadering
    Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vereniging. De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur
  • De Raad van Bestuur
    Staat in voor het functioneren van de vereniging. De leden van de Raad van Bestuur bepalen een strategie en visie voor BVV
  • Het kernbestuur
    waakt erover dat de vooropgestelde visie en doelstellingen worden gerespecteerd en nagestreefd. Het kernbestuur staat ook in voor het dagelijks beheer van de vereniging.
Naast die bestuurlijke organen zijn er ook operationele organen actief binnen BVV.