VVSG vraagt verduidelijkingen inzake brandweerprezones

De Directie Lokale en Integrale Veiligheid (SLIV) van de FOD Binnenlandse Zaken is belast met de goedkeuring van de ontwerpovereenkomsten zoals ingediend door de verschillende operationele prezones. Op dit moment contacteert deze dienst alle operationele prezones (OPZ) telefonisch voor eventuele opmerkingen. Daarna krijgt de OPZ de kans een antwoord te formuleren. 

Verwacht wordt dat de overeenkomsten waar geen opmerkingen over bestaan spoedig ondertekend zullen worden door minister Turtelboom. De VVSG krijgt echter signalen van verschillende prezones dat dit alles gebeurt in de grootste onduidelijkheid wat betreft timing, procedure en volgens welke concrete criteria deze beoordeling gebeurt. Herhaalde vragen hebben echter niets opgeleverd. 

Daarom heeft de VVSG een brief gestuurd naar minister Turtelboom waarin zij deze gang van zaken betreurt. Wij vragen hierin dat de minister zo spoedig mogelijk duidelijkheid schept. Daarnaast vraagt de VVSG dat Binnenlandse Zaken overleg pleegt met de gewestelijke overheden die instaan voor het toezicht op de gemeentelijke financiën om eventuele problemen bij de goedkeuring van de gemeentebegrotingen te vermijden. 

Ten slotte vraagt de VVSG zeer spoedig duidelijkheid over de verderzetting van de operationele prezones in 2011. Bevatten de voorlopige twaalfden voor 2011 al regelingen voor de operationele prezones? 

Meer info: VVSG-nieuws

Terug