Stand van zaken hervorming op 31/01/2014

Zoals reeds eerder gemeld keurde de Ministerraad op 14 december 2013 de teksten van het administratief en geldelijk statuut alsook het ontwerp van Koninklijk Besluit op de zonecommandant in eerste lezing goed. In de hierop volgende periode had het sociaal overleg plaats in het kader van het Comité C (overleg met vakbonden). Dit heeft geduurd tot 15 januari 2014, waarbij de syndicale organisaties allemaal voor niet-akkoord tekenden.

Op basis hiervan zijn de in eerste lezing goedgekeurde teksten voor dringend advies naar de Raad van State vertrokken op maandag 27 januari. Het advies van de Raad van State wordt verwacht tegen 7 februari. De teksten zijn nog steeds dezelfde teksten die 6 weken geleden door de Ministerraad werden goedgekeurd. Dat men zo lang heeft moeten wachten, ligt in het feit dat de verplichte consultatie van de sociale partners, langer dan verwacht heeft geduurd. De BVV is in deze periode 1 keer op het kabinet (8 januari 2014) uitgenodigd voor een overleg van 1 uur.

Inmiddels zijn meerdere tientallen vragen tot verduidelijking, voorstellen tot amendering, alternatieve formuleringen enz. ingediend door zo wat alle mogelijke betrokkenen: syndicale organisaties, steden & gemeenten, federaties, nieuwe opgerichte verenigingen tot zelfs Facebookgroepen.

Het kabinet werkt in hoog tempo, in samenwerking met de administratie, aan gepaste antwoorden. Nu al kan ik meegeven dat de geformuleerde antwoorden mogelijk niet de gewenste antwoorden zullen zijn. Immers de uitgangspunten van de diverse partijen in dit hervormingsproces hebben niet dezelfde doelstelling. Bovendien zijn er budgettaire en wettelijke beperkingen die sommige aanpassingen in de weg staan.

Ik roep dan nogmaals op samen op zoek te gaan naar een gewogen globaal en collectief compromis eerder dan te streven naar een eng of erger nog individueel lokaal antwoord.

BVV blijft alles inzetten om dit proces tot een goed einde te brengen. Het afwerken van het proces betekent niet dat het statuut dan in zijn definitieve plooi valt. Er wordt immers een begeleidingscommissie opgestart waar de BVV zeker zijn rol in wil opnemen. De begeleidingscommissie is immers de enige garantie om deze teksten bij te sturen tot een goed en werkbaar statuut.

Lt.-Kol. Christian Addiers

Voorzitter BVV

Terug