Bezorgdheid bij BrandweerVereniging Vlaanderen

Momenteel wordt BVV overstelpt door vragen van zowel brandweerlieden (beroeps en vrijwilligers), lokale overheden maar ook vanwege de zonale en federale overheid.

Door de vele openstaande vragen is het onduidelijk of we nu een stap voorwaarts zetten in de organisatie van de brandweerzorg of niet. De budgettaire ruimte die voor de brandweerhervorming vrij gemaakt werd vormt hierbij een belangrijk signaal. Maar goed onderbouwde en sluitende besluitvorming die gericht is op een betere brandweerorganisatie in België is hierbij minstens van even groot belang.

 

Van de hervormende basisuitgangspunten van BVV, die verwerkt werden in het BVV-concept van statuut, is immers weinig terug te vinden in de teksten over arbeidstijd, administratief en geldelijk statuut.

Vooral de vrijwilligers, die 2/3 van de totale capaciteit van de hulpverleners uitmaken, verdienen meer diepgaande aandacht. Hun toekomst is op dit moment het meest onduidelijk en dit was net één van de sleutelkwesties voor BVV. De positie van de vrijwilliger dient bij hoogdringendheid uitgeklaard te worden, anders dreigt een ernstig maatschappelijk probleem. BVV beklemtoont dat enkel een organisatiemodel op evenwaardigheid tussen beroeps en vrijwilliger met een hogere erkenning van het maatschappelijk engagement van de vrijwilliger kans op slagen heeft.

Maar ook het administratief-ondersteunend personeel geeft vorm aan de brandweerorganisatie. BVV is geen voorstander van de voorstellen waarin verwezen wordt naar de gewestelijke statuten. Elke combinatie van statuten binnen de zonale organisatie leidt immers tot een onnodige complexe organisatie.

Tot slot vraagt BVV om meer aandacht te besteden aan de overgangsmaatregelen. De huidige situatie, met zeer veel verschillende lokale statuten en bijhorende verloningsvormen, kan niet in enkele regels samengevat worden. Het is aan de zones om zelf gepaste gemotiveerde overgangsmaatregelen vast te stellen die geschikt zijn voor de eigen zone, om zo op termijn te komen tot een eenvormige situatie.

BVV is zeer bezorgd om de toekomst van de brandweerorganisatie. De vorming van de zones is een unieke kans om het brandweerlandschap klaar te maken voor de toekomst.

Tot nu toe zijn de resultaten van de GAT (het overleg tussen de federale administratie en het operationele niveau waar BVV aan deel genomen heeft) onvoldoende geraadpleegd en gebruikt.

De enkele plenaire vergaderingen met kabinet, steden en gemeenten, syndicale organisaties en brandweerfederaties, tussen mei en november hebben aangetoond dat er hoge nood is aan meer gemeenschappelijk overleg om te komen tot goede regelgeving.  

BVV beseft dat de tijd dringt, maar pleit ervoor om deze plenaire besprekingen verder te zetten ook al heeft de besluitvorming onder deze regering zijn laatste fase ingezet.

Het blijft noodzakelijk om de vele onopgeloste vragen verder te bespreken met het oog te komen tot meer uitgerijpte teksten die zodoende nog vóór de inwerkingtreding van de zones op 1 januari 2015 van kracht zouden kunnen worden.

Aan een onduidelijk en onvolledig kader heeft niemand baat, noch de brandweerlieden, noch de brandweerorganisatie en vooral de samenleving niet.

BVV blijft bereid om hieraan verder volle medewerking te verlenen en wenst te benadrukken dat ze alle initiatieven zal steunen om op 1 januari 2015 van start te kunnen gaan.Terug